Impresszum

Felhasználási feltételek

 1. Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Kónya András Egyéni Vállalkozó (székhely: 2500 Esztergom Táti út 9/a, nyilvántartási szám: 14675271, adószám: .65287602-1-31).
 2. A honlapunkra való belépéskor Ön, mint Felhasználó elfogadja az itt leírt feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált partnerünk. A feltételek minden Kónya András Egyéni Vállalkozó által üzemeltetett oldalra érvényesek. A jelen felhasználási feltételeke elolvasásának elmulasztása nem képezhet hivatkozási alapot a felelősség alóli mentesülésre.
 3. Kijelentjük, hogy Kónya András Egyéni Vállalkozó birtokolja a weboldalainkon található minden információt, adatot és egyéb tartalmat legyen az szöveges, grafikai, mozgó- vagy állóképes, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.
 4. A Felhasználók az interneten szabadon olvashatnak bármilyen, az oldalainkon megjelenített információt. A Felhasználó jogosult a weboldal tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti a védjegy információkat.
 5. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.
 6. A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez és szolgáltatási védjegyekhez valamint a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, továbbá minden a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: Védjegyek) fűződő jogok jogosultja Kónya András Egyéni Vállalkozó
 7. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített Védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana.
 8. A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek jogosulatlan felhasználása. A megjelenített tartalommal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
 9. Kizárólag a Felhasználó felelős a számítógépén tárolt adatainak az illetéktelen személyek hozzáférésétől történő megóvásáért, a megfelelő védelem hiányosságaiért Kónya András Egyéni Vállalkozó nem felelős.
 10. Kónya András Egyéni Vállalkozó. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior (háború, tűzvész, természeti katasztrófa, villámcsapás, egyéb Kónya András Egyéni Vállalkozó tevékenységétől független és nem irányítható eseménynek) miatt bekövetkező károsodásért.
 11. Kónya András Egyéni Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
 12. Oldalaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért Kónya András Egyéni Vállalkozó nem vállal felelősséget.
 13. Kónya András Egyéni Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltéteket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket.
 14. Kónya András Egyéni Vállalkozó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt bekövetkezett károkért, károsodásokért, bármilyen okból is következtek azok be:

- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat;

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését;

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése;

- Bármely szoftver nem megfelelő működése;

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei;

- A weblaphoz történő csatlakozás miatt.

Adatkezelési nyilatkozat

 1. A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.
 2. A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.
 3. A jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadásával egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Kónya András Egyéni Vállalkozó kezelje. Az Ön személyes adatait Kónya András Egyéni Vállalkozó kizárólag csak a Rejtélyek Háza weboldal (www.rejtelyekhaza.hu) által nyújtott szolgáltatások teljesítése, az Önnel történő kapcsolattartás, valamint marketing és későbbi ajánlatküldés céljából kezeli az Ön adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg a személyes adatainak törléséig.
 4. Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.
 5. Jelen adatkezeséi nyilatkozat elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy személyes adatait Kónya András Egyéni Vállalkozó a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 6. Kónya András Egyéni Vállalkozó kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.
 7. A Kónya András Egyéni Vállalkozó szavatol azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése során biztosítva van az Ön magánszférájának védelme. Kónya András Egyéni Vállalkozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 8. Kónya András Egyéni Vállalkozó az Ön személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 9. Kónya András Egyéni Vállalkozó az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Kónya András Egyéni Vállalkozó olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelés munkaköri kötelezettsége.
 10. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
 11. Kónya András Egyéni Vállalkozó a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.
 12. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon Kónya András Egyéni Vállalkozó a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, születési dátumot, lakcímet, székhelyet, értesítési címet, telefonszámot) kér.
 13. Kónya András Egyéni Vállalkozó regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Kónya András Egyéni Vállalkozót a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.
 14. Kónya András Egyéni Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy Kónya András Egyéni Vállalkozó jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.
 15. Kónya András Egyéni Vállalkozó a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.
 16. A törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. Ezt az alábbi elérhetőségek egyikén teheti meg:
 • Postacím: 2500, Esztergom, Táti út 9/a
 • E-mail: info@rejtelyekhaza.hu

Minden jog fenntartva. © 2016 Rejtélyek Háza

Titkos szolgáltatások | Kapcsolat